Firma

Nadzór inwestorski – na czym to polega?

Nadzór inwestorski to określenie wprowadzone Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Co to jest i kto może go ustanowić? Wyjaśniamy poniżej.
Kiedy nadzór inspektora jest konieczny?
W przypadkach skomplikowanych robót budowlanych ustawodawca rekomenduje powierzenie nadzoru nad realizacją inwestycji i robót budowlanych osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, czyli inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Nadzór inwestorski może też ustanowić sam inwestor.

Ustanowienie nadzoru inwestorskiego
W uzasadnionych przypadkach organ administracji architektoniczno-budowlanej może wydać pozwolenie na budowę, ale zobowiązując inwestora do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kiedy konieczne jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego?

Ustanowienie nadzoru jest wymagane przy budowie różnych obiektów budowlanych, między innymi:
– użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze co najmniej 2500 m3;
– budynków o wysokości 15 m lub większej;
– wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów;
– budynków zawierających pomieszczenie zagrożone wybuchem w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych;
– stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków o wydajności 50 m3/h i większej;
– budynków przeznaczanych do składowania i usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów;
– różnych sieci gazowych;
– linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i większym;
– linii telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych;
– sieci gazowych:
– budynków z mocą elektryczną co najmniej 1000 kW;
– budowli mostowych, np. wiaduktów, estakad;
– dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz związanych z nimi obiektów budowlanych;
– kanałów żeglugi śródlądowej oraz melioracyjnych,
– kanałów energetycznych,
– budowli zbiornikowych naziemnych i podziemnych na materiały stałe, płynne i gazowe niebezpieczne dla ludzi, mienia i środowiska, wysokości lub zagłębieniu 5 m i większych.

Nadzór inwestorski może wykonywać osoba mająca specjalne uprawnienia z zakresu budownictwa pozwalające na wykonanie rzetelnej oceny zjawisk technicznych oraz rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych na budowie.

O nadzorze inwestorskim dowiesz się więcej ze strony https://budownictwo.dekra.pl/nadzor-inwestorski.html

Lena.k fo: BrooklynJohn / pixabay