komunikaty
Newsy

Komunikaty 12/2003

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2003r. Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U. Nr 137 poz.1302), zwanej dalej „ustawą”, i wynikającą z powyższego koniecznością przeprowadzenia zmian organizacyjnych w urzędach i izbach skarbowych – Izba Skarbowa w Kielcach uprzejmie informuje:

Na podstawie tej ustawy wymiar i pobór podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, a także kontrola, szczególny nadzór podatkowy oraz wymiar i pobór podatku akcyzowego przechodzą z zakresu działania urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej do zadań służby celnej.

Zgodnie z postanowieniami ustawy – postępowania w sprawach podatkowych wszczęte i niezakończone ostatecznym rozstrzygnięciem w danym trybie przed dniem wejścia w życie ustawy przejmują organy właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie ustawy, przy czym wszystkie już podjęte czynności pozostają w mocy.
    Oznacza to, iż przekazaniu do organów celnych podlegają wszystkie niezakończone sprawy w zakresie podatku akcyzowego prowadzone przez urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej lub izby skarbowe.

    W sprawach o wznowienie postępowania podatkowego zakończonego decyzją ostateczną, stwierdzenie nieważności oraz uchylenie lub zmianę takiej decyzji po dniu wejścia w życie ustawy właściwe będą organy określone tą ustawą, z tym że wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.
    Oznacza to, iż kompetencje organów określonych w art. 244 § l i 2, art. 248 § 2 oraz art. 253 i 253a Ordynacji podatkowej, o ile były to urzędy skarbowe lub izby skarbowe przejmują odpowiednio urzędy celne lub izby celne.

Postępowanie egzekucyjne w sprawach wszczętych i niezakończonych przez urzędy skarbowe przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzą nadal te organy.

Deklaracje podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc poprzedzający wejście w życie ustawy składane będą we właściwym w tym miesiącu urzędzie skarbowym.

Oznacza to, iż deklaracje za miesiąc sierpień 2003 roku będą składane w urzędach skarbowych, a zatem urzędy skarbowe będą zobowiązane do pełnej obsługi tych deklaracji wraz z przyjęciem wpłaty podatku akcyzowego. Urząd skarbowy powinien również przyjąć do dnia 25 września 2003 r. korektę deklaracji złożonej przez podatnika w trybie art. 81 Ordynacji podatkowej. Korekty złożone po tym terminie powinny być przesłane do właściwego urzędu celnego.

Jeżeli z czynności sprawdzających wyniknie konieczność wszczęcia postępowania podatkowego urzędy skarbowe nie będą mogły wydać postanowień w tym przedmiocie, gdyż od dnia l września 2003 r. nie będą już z zastrzeżeniem powyższego, właściwe w zakresie podatku akcyzowego.

Podatnicy podatku akcyzowego wykonujący działalność gospodarczą w dniu wejścia w życie ustawy dokonują rejestracji poprzez złożenie naczelnikowi urzędu celnego właściwemu w sprawach podatku akcyzowego zgłoszenia rejestracyjnego wraz z pierwszą deklaracją podatku akcyzowego.

(wpis archiwalny z 2003r.) f:ReadyElements / pixabay