Porady

Porady dla zadłużonych – co może komornik?

Osoba komornika sądowego wywołuje zwykle negatywne skojarzenia. Wynika to z faktu, że osoby, względem których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, mają złe doświadczenia związane z jego postacią. Przybliżmy zatem kompetencje komornika sądowego.

Zajęty rachunek bankowy, renta lub emerytura albo wynagrodzenie za pracę – to tylko przykładowe czynności, jakie komornik może wykonać wobec osoby zadłużonej. Każdy na pewno słyszał wiele historii o skrzywdzonych – często przez pomyłkę – osobach. Wiele osób myli go też z pracownikiem firmy windykacyjnej. Z tych powodów chcemy przybliżyć osobę komornika – jego rolę, obowiązki i prawa, czyli procedury działania.

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który prowadzi swoje działania przy danym sądzie rejonowym. Ma wyjątkową pozycję, która pozwala mu działań z ramienia państwa z pełną ochroną i gwarancją jego nietykalności. Nie daje mu to jednak prawa do wszelkich działań – ma prawa, ale także obowiązki. Komornik podlega nadzorowi sądu oraz prezesa sądu rejonowego.

Podstawowe obowiązki komornika sądowego

Zakres jego obowiązków wyznacza Kodeks postępowania cywilnego (KPC) oraz Ustawa o komornikach sądowych (Uoksie) – ta obejmuje listę praw i obowiązków, których powinien przestrzegać.

Komornik ma obowiązek postępować zgodnie z przepisami prawa, zarządzeniami lub zaleceniami uprawnionych organów nadzoru administracyjnego, orzeczeniami sądu, ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej. Musi też podnosić swoje kwalifikacje i każdego roku składać oświadczenia o stanie majątkowym. Podczas prowadzenia czynności komornik ma obowiązek używać identyfikatora z imieniem i nazwiskiem, zdjęciem, nazwą pełnionej funkcji i oznaczeniem sądu rejonowego.

W trakcie prowadzenia swoich czynności komornik podlega ochronie prawnej – jak m.in. policjant czy sędzia. Za jego znieważenie podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych grożą kary, w tym grzywna albo kara pozbawienia wolności do 1 roku.

Dowiedz się więcej: https://www.komornikskora.pl/